Україна, Дніпро,пр.Мануйлівський(Воронцова),77

вів.14.00-17.00, чет.14.00-17.00, суб.10.00-14.00

Josera

Optimeal

Optimeal

Статут КСУ (Кінологічна Спілка України),

затверджений XI звітно-виборним з'їздом КСУ 28.03.2015

НОВА РЕДАКЦIЯ 

Розділ І

Загальні положення

1.1. ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КІНОЛОГІЧНА СПІЛКА УКРАЇНИ» (далі за текстом - КСУ) є добровільним громадським об’єднанням, яке на основі спільності інтересів об’єднює власників і любителів чистопородних собак для спільної реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Найменування:

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КІНОЛОГІЧНА СПІЛКА УКРАЇНИ».
Скорочене найменування українською мовою: ВГО «КСУ» або КСУ.
Власна назва англійською мовою: UKRAINIAN KENNEL UNION.

1.3 КСУ здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», чинного законодавства, принципів Міжнародної Кінологічної Федерації (далі за текстом - МКФ) та цього Статуту.

1.4 Як повноправний член МКФ, КСУ представляє інтереси чистопородного собаківництва України на міжнародному рівні, що визначено постановою Кабінету Міністрів України № 13 від 12 січня 1993 р. «Про заходи удосконалення кінологічної роботи».

1.5 КСУ співпрацює з українськими та іноземними неурядовими організаціями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

1.6 КСУ створена і діє на основі принципів добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.

1.7 Діяльність КСУ поширюється на територію всієї України.

1.8 КСУ набула прав і обов'язків юридичної особи в установленому законодавством порядку, має свої банківські рахунки, у тому числі в іноземній валюті, печатку, штампи та інші реквізити, що затверджуються Президентом КСУ.

1.9 КСУ має свою символіку, яка затверджена Президією КСУ та зареєстрована в установленому законодавством порядку.

1.10 КСУ вважається такою, що підтвердила свій всеукраїнський статус у порядку, визначеному законодавством України.

Розділ ІІ
Мета та завдання КСУ

2.1. Метою (цілями) діяльності КСУ є сприяння збереженню та покращенню генофонду чистопородних собак, як національного здобутку, шляхом їх племінного розведення на науковій основі, спираючись на досвід Міжнародної Кінологічної Федерації та вітчизняного собаківництва.
2.2. Основними завданнями КСУ є:
- створення, збереження та раціональне використання племінних ресурсів чистопородних собак високої племінної цінності з метою поліпшення та поповнення національного генофонду чистопородних собак України, фізичний стан і морфологічні особливості, яких задовольняють вимоги стандарту породи, і є здібними до навчання та виконання робочих функцій відповідно до специфічних особливостей своєї породи;
- забезпечення діяльності єдиної системи селекції у собаківництві шляхом ведення достовірного обліку походження, створення комп'ютерного банку даних чистопородних собак України, оцінка за типом та якістю нащадків, розведення собак з корисними і кращими генетичними ознаками, створення експортного потенціалу племінних ресурсів собак України;
- створення та ведення ідентифікаційного банку даних чистопородних собак України;
- розроблення стандартів вітчизняних порід собак;
- стимулювання наукових досліджень у галузі кінології, розвитку вільного обміну кінологічною інформацією та племінним матеріалом між членами КСУ та іншими громадянами як в Україні так і за її межами.
- розвиток спорту з собаками, у тому числі, прикладних видів; підготовка спортсменів та тренерів із службового та спортивного собаківництва.

Розділ ІІІ
Напрями діяльності, права КСУ

3.1. Для досягнення мети та статутних завдань КСУ, у порядку, встановленому законодавством, здійснює наступні напрями діяльності:
- представляє інтереси української кінології у МКФ;
- здійснює племінну роботу з чистопородними собаками, веде племінну книгу чистопородних собак КСУ, використовуючи, в тому числі, племінні книги громадських об’єднань кінологічного спрямування ;
- видає родоводи КСУ із застосуванням абревіатури та логотипу КСУ на чистопородних собак, власниками яких є індивідуальні члени КСУ та члени громадських об’єднань кінологічного спрямування;
- реєструє, здійснюючи відповідну перевірку, родоводи на чистопородних собак, власниками яких є індивідуальні члени КСУ та члени громадських об’єднань кінологічного спрямування;
- видає родоводи, у тому числі, на підставі зареєстрованих в КСУ внутрішніх родоводів громадських об’єднань кінологічного спрямування;
- створює і утримує ідентифікаційну базу чистопородних собак України;
- здійснює співробітництво в галузі кінології з науковими та навчальними закладами в Україні та за кордоном;
- організовує та проводить міжнародні, всеукраїнські та регіональні виставки собак, чемпіонати порід, племінні огляди, випробування службових та мисливських собак, як необхідні племінні заходи, з метою вивчення та оцінки характерних службових та мисливських якостей, що передаються спадково, для відбору племінного поголів'я за поведінкою, для оцінки як фенотипових, так і генотипових особливостей чистопородних собак, та відповідності їх міжнародним стандартам згідно з вимогами МКФ і проводить спортивні та культурні заходи з собаками за національними та міжнародними правилами;
- збирає інформацію про стан кінології та доводить її до відома громадськості публікуючи у своїх виданнях, а також через телебачення, радіо та інші засоби масової інформації;
- організовує тематичні збори, конференції, симпозіуми, проводить лекції та семінари для членів КСУ;
- здійснює для власних потреб навчання, підготовку, удосконалення і атестацію експертів-кінологів, інструкторів, дресирувальників та суддів зі спорту з собаками згідно з національними і міжнародними правилами, а також організовує навчання працівників рингів, хендлерів, грумерів, заводчиків та веде облік розплідників собак, з реєстрацією їх у КСУ і МКФ;
- контролює дотримання кінологічної етики членами КСУ та громадськими об’єднаннями кінологічного спрямування;
- бере участь у благодійній діяльності.
3.2. КСУ має право:
-вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі); 
-звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами; 
-одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
-брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, що стосуються сфери діяльності КСУ та важливих питань державного і суспільного життя;
-проводити мирні зібрання;
-бути учасником цивільно-правових відносин, бути стороною в судовому процесі та юрисдикційних органах інших держав, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
-створювати в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо це відповідає меті (цілям) КСУ та сприяє їх досягненню; 
-засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації; 
-брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";
-брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
-здійснювати інші права, надані законодавством України громадським об'єднанням; 
-реалізовувати свою мету, у тому числі, шляхом укладення на добровільних засадах угод про співпрацю та/або взаємодопомогу з іншими громадськими об'єднаннями кінологічного спрямування, які не передбачають отримання прибутків для спільної реалізації своєї мети;
-утворювати громадські спілки об’єднань громадян в установленому законом порядку.

Розділ ІV
Порядок утворення і діяльності статутних органів КСУ,
відокремлених підрозділів та їх повноваження

4.1. Структура КСУ.
4.1.1. Структура КСУ.
Структурою КСУ є такі одиниці:
- Кримський Республіканський, обласні, Київський і Севастопольський міські, районні, міські, районні у містах місцеві осередки (далі за текстом - місцеві осередки або відокремлені підрозділи зі статусом юридичної особи), які діяли зі статусом юридичної особи до 1 січня 2013 року;
- відокремлені підрозділи (далі за текстом - відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи або філії, представництва);
- Центральні керівні органи КСУ - З'їзд КСУ, Президентська Рада КСУ, Президія КСУ, Президент КСУ;
- Виконавчий орган КСУ - Головне управління КСУ;
- Ревізійна комісія КСУ;
- постійні комісії КСУ;
- інші структурні одиниці КСУ.
4.1.2. Основою КСУ є місцеві осередки, які діяли зі статусом юридичної особи до 1 січня 2013 року та філії, представництва, створені після 1 січня 2013 року, діяльність яких поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
4.1.3. Діяльність місцевих осередків КСУ та філій, представництв базується на таких основних принципах:
- дотримання встановлених цим Статутом, статутами місцевих осередків КСУ та положеннями філій, представництв порядку звітності, періодичності обрання (призначення) і переобрання (зняття) статутних органів та їх керівників;
- виконання усіма місцевими осередками, філіями, представництвами КСУ рішень керівних органів КСУ та керівниками місцевих осередків, філій, представництв, ухвалених ними відповідно до цього Статуту, статутів місцевих осередків КСУ, положень філій, представництв та чинного законодавства.
4.1.4. Місцеві осередки та філії, представництва КСУ обліковуються безпосередньо Головним управлінням КСУ.

4.2. Місцеві осередки КСУ, які діяли зі статусом юридичної особи до 1 січня 2013 року.
4.2.1. Місцеві осередки КСУ, які діяли зі статусом юридичної особи до 1 січня 2013 року, зберігають за собою статус юридичних осіб. Місцеві осередки КСУ мають свої статути, які не повинні суперечити цьому статуту та законодавству України.
Для кожного місцевого осередку КСУ центральні керівні органи КСУ є керівними органами, а їхні рішення є обов'язковими до виконання.
Присутність офіційного спостерігача від КСУ на звітно-виборних конференціях (загальних зборах) місцевих осередків КСУ є обов'язковою.
4.2.2. Місцеві осередки КСУ у своїй діяльності керуються цим статутом та своїми статутами, що затверджені їхніми вищими статутними органами та погоджені Президією КСУ.
Оригінали документів про реєстрацію місцевих осередків КСУ та їх статутів зберігаються у керівників місцевих осередків КСУ, а їхні копії - у Головному управлінні КСУ.
4.2.3. Рішення про зміни до статутів, у складі керівних органів та місцезнаходження місцевих осередків КСУ, а також, рішення про припинення їхньої діяльності приймаються їхніми вищими статутними органами в порядку, визначеному законодавством для громадських об’єднань.
Рішення про зміну до складу керівних органів, статутів місцевих осередків КСУ погоджуються Президією КСУ.

4.3. Філії та представництва КСУ.
4.3.1. Президія КСУ приймає рішення щодо створення філій чи представництв, які беруться на облік Головним управлінням КСУ і діють на території, визначеній Президією КСУ.
Філії та представництва КСУ діють на підставі Статуту КСУ та своїх положень, затверджених Президією КСУ.
4.3.2. Філії та представництва КСУ здійснюють всі або частину делегованих функцій та представляють і захищають інтереси КСУ в обсягах, визначених рішенням Президії КСУ про створення філії чи представництва.
Керівники філій, представництв КСУ призначаються Президією КСУ і діють на підставі довіреностей, виданих Президентом КСУ.
4.3.3. Припинення діяльності (закриття) філії чи представництва відбувається за рішенням Президії КСУ в порядку, визначеному законодавством України.

4.4. З'їзд КСУ.
4.4.1. З'їзд КСУ є вищим органом управління КСУ, який скликається на підставі рішення Президії КСУ не рідше одного разу на 5 (п'ять) років.
Позачерговий З'їзд КСУ може бути скликаний за ініціативою Президентської Ради КСУ, Президії КСУ, Президента КСУ, не менш ніж половини від загальної кількості місцевих осередків та філій, представництв КСУ.
Членам КСУ та громадським об’єднанням кінологічного спрямування повідомляють про проведення З'їзду не пізніше, ніж за місяць до його проведення. Інформація про час, місце та порядок проведення З'їзду оприлюднюється в засобах масової інформації.
4.4.2. Делегати на З'їзд КСУ обираються вищими керівними органами місцевих осередків, громадських об’єднань кінологічного спрямування за нормами представництва, встановленими Президією КСУ.
Делегати на З'їзд КСУ від філій та представництв КСУ визначаються Президією КСУ.
Члени Президії КСУ є делегатами наступного з’їзду КСУ.
4.4.3. З'їзд КСУ є легітимним за умови реєстрації для участі та присутності на ньому делегатів не менше половини членів КСУ.
Усі рішення приймаються З'їздом КСУ простою більшістю голосів присутніх делегатів, відкритим голосуванням, за винятком випадків, передбачених цим Статутом.
Рішення про внесення змін до Статуту КСУ, відчуження майна КСУ на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна КСУ, про ліквідацію КСУ приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів.
Виборні та персональні питання за рішенням З'їзду КСУ вирішуються шляхом відкритого або таємного голосування.
4.4.4. З'їзд КСУ:
- визначає основні напрями діяльності КСУ, її цілі та завдання;
- затверджує Статут КСУ та зміни до нього;
- визначає кількісний склад Президії та Ревізійної комісії КСУ, обирає (відкликає) її членів строком на 5 (п'ять) років;
- обирає (відкликає) Президента строком на 5 (п'ять) років;
- обирає (відкликає) голів постійних комісій строком на 5 (п'ять) років;
- затверджує членів Президентської Ради КСУ;
- затверджує звіти керівних органів КСУ;
- розглядає апеляції (скарги) на рішення, дії, бездіяльність будь-якого органу чи посадової особи КСУ, місцевих осередків та філій, представництв КСУ після розгляду цих питань у відповідних постійних комісіях КСУ;
- реалізує право власності на майно КСУ та може передати окремі функції щодо управління майном Президентській Раді КСУ, Президентові КСУ;
- приймає рішення про припинення діяльності КСУ.
4.4.5. З'їзд КСУ має право прийняти рішення з усіх питань діяльності КСУ, у тому числі і з тих, що передані до компетенції інших керівних органів; скасувати рішення будь-яких статутних органів КСУ у разі, якщо вони суперечать цьому Статуту, законодавству або інтересам КСУ в цілому.
4.4.6. Рішення З’їзду КСУ можуть бути оскаржені членом КСУ в судовому порядку.

4.5. Президентська Рада КСУ.
4.5.1. У період між з'їздами КСУ, діяльністю КСУ керує Президентська Рада КСУ.
Членами Президентської Ради КСУ за посадою є керівники всіх місцевих осередків, філій, представництв КСУ, Президент КСУ та Віце-президенти КСУ.
Президентську Раду КСУ очолює Президент КСУ.
Президентська Рада КСУ діє протягом 5 (п'яти) років до наступного звітно-виборного З'їзду КСУ.
Склад членів Президентської Ради КСУ може змінюватись у разі зміни керівника місцевого осередку, філії, представництва КСУ, створення нових філій чи представництв КСУ.
Нові керівники місцевих осередків, філій, представництв КСУ, автоматично стають членами Президентської Ради КСУ замість їхніх попередників.
4.5.2. Засідання Президентської Ради КСУ скликається Президентом КСУ не рідше одного разу на рік і є легітимним у разі присутності на ньому більше половини членів Президентської Ради КСУ.
Члени Президентської Ради КСУ можуть брати участь у засіданнях Президентської Ради КСУ в режимі відеоконференції, попередивши про це Головне управління КСУ не пізніше ніж за 7 днів до засідання.
Засідання Президентської Ради КСУ може бути скликане за ініціативою більшості членів Президентської Ради КСУ.
Рішення Президентської Ради КСУ є легітимними у разі голосування за них більше половини членів, присутніх на засіданні Президентської Ради КСУ. При рівності голосів голос Президента є вирішальним.
4.5.3. У засіданнях Президентської Ради КСУ з правом дорадчого голосу можуть брати участь голова Ревізійної комісії КСУ, Виконавчий директор КСУ, радникиПрезидента КСУ та інші члени КСУ та представники громадських об’єднань кінологічного спрямування.
4.5.4. Президентська Рада КСУ:
- планує діяльність Президентської Ради КСУ на поточний рік;
- за поданням Президента КСУ затверджує Віце-президентів КСУ;
- за своєю ініціативою може скликати позачерговий З'їзд КСУ на підставі свого рішення;
- приймає рішення про вступ до інших міжнародних громадських організацій;
- обирає почесних членів КСУ;
- розглядає апеляції (скарги) на рішення, дії, бездіяльність будь-якого органу (окрім З'їзду) чи посадової особи КСУ, керівників філій, представництв КСУ, керівників та статутних органів місцевих осередків КСУ;
- приймає інші рішення щодо діяльності КСУ, які не належать до компетенції З'їзду КСУ;
- розглядає рішення щодо питань, переданих З'їздом КСУ на розгляд Президентській Раді КСУ.
4.5.5. Рішення Президентської Ради КСУ є обов'язковими для виконання статутними органами КСУ та її місцевими осередками, філіями, представництвами, всіма членами КСУ.
Про результати діяльності Президентської Ради КСУ Президент КСУ або за його дорученням один із Віце-президентів звітує на З’їзді.

4.6. Президія КСУ.
4.6.1. У період між з'їздами та засіданнями Президентської Ради КСУ діяльністю КСУ керує Президія КСУ, персональний та кількісний склад якої визначається З’їздом КСУ. Автоматично до складу Президії входять Президент та Віце-президенти КСУ.
Президію КСУ очолює Президент КСУ та головує на її засіданнях.
4.6.2. Засідання Президії КСУ скликаються Президентом КСУ чи Президією КСУ (на підставі рішення більшості членів Президії КСУ) не рідше одного разу на півроку і є легітимними у разі присутності на них більше половини членів Президії КСУ.
Члени Президії КСУ можуть брати участь в засіданнях Президії КСУ в режимі відеоконференції, попередивши про це Головне управління КСУ не пізніше ніж за 7 днів до засідання.
Рішення Президії КСУ є легітимними у разі голосування за них більше половини від членів, присутніх на засіданні Президії КСУ. При рівності голосів голос Президента є вирішальним.
4.6.3. У засіданні Президії КСУ, з правом дорадчого голосу, можуть брати участь голова Ревізійної комісії КСУ, Виконавчий директор, радники Президента КСУ.
4.6.4. Президія КСУ:
- планує діяльність Президії КСУ на поточний рік;
- скликає З'їзд КСУ та визначає місце і час його проведення, встановлює і затверджує норми представництва та порядок обрання делегатів на З'їзд;
- розподіляє функціональні обов'язки членів Президії КСУ;
- приймає рішення про утворення громадських спілок;
- погоджує зміни до статутів місцевих осередків КСУ та затверджує зміни до положень філій та представництв КСУ;
- затверджує членів постійних комісій КСУ строком на 5 (п'ять) років;
- призначає керівників філій та представництв КСУ та затверджує зміни до їхніх положень;
- приймає рішення про створення нових та припинення діяльності (закриття) філій та представництв;
- затверджує Положення про внески КСУ та інші відомчі документи, які регулюють статутну діяльність КСУ та затверджує до них зміни та доповнення;
- заслуховує та затверджує річні фінансові звіти Головного управління КСУ;
- створює постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та робочі органи КСУ, визначає їх склад та затверджує положення про їхню діяльність;
- затверджує символіку КСУ;
- затверджує Положення про громадські об’єднання кінологічного спрямування та зміни до нього;
- приймає рішення щодо укладення та розірвання договорів про співробітництво та взаємодопомогу з громадськими об’єднаннями кінологічного спрямування (повноправними та асоційованими);
- затверджує Типову угоду про співробітництво та взаємодопомогу з громадськими об’єднаннями кінологічного спрямування та зміни і доповнення до неї;
- призупиняє взаємовідносини КСУ з громадськими об’єднаннями кінологічного спрямування, у разі, не виконання ними вимог договорів про співробітництво та взаємодопомогу;
- приймає інші рішення щодо діяльності КСУ, які не належать до компетенції З'їзду чи Президентської Ради КСУ.
Про результати діяльності Президії КСУ звітує на З’їзді Президент КСУ або за його дорученням один із Віце-президентів КСУ.
4.6.5. У разі, якщо кількісний склад Президії КСУ зменшується, у зв’язку з неможливістю продовження виконання своїх функцій одним із членів Президії КСУ, засідання Президії КСУ продовжуються і є легітимними, якщо на засіданнях присутня більша половина обраних членів Президії.

4.7. Президент КСУ.
4.7.1. У період між з'їздами, засіданнями Президентської Ради та Президії КСУ поточною діяльністю КСУ керує Президент КСУ.
Президент КСУ обирається та відкликається З'їздом КСУ та є керівником КСУ.
4.7.2. Президент КСУ:
- без доручення представляє КСУ у зовнішніх відносинах;
- має право підпису документів та вчинення дій від імені КСУ;
- має право робити заяви, звернення, публічні виступи тощо від імені КСУ;
- має право підпису фінансових документів;
- скликає засідання Президентської Ради КСУ та Президії КСУ, організовує їхню підготовку та головує на їхніх засіданнях;
- затверджує структуру та штатний розклад Головного управління КСУ;
- на засіданні Президентської Ради КСУ та Президії КСУ інформує про роботу КСУ;
- звітує діяльність Президентської Ради та Президії КСУ, які він очолює;
- має право здійснювати поточний контроль фінансових та матеріальних цінностей КСУ;
- розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень З'їзду, Президентської Ради та Президії КСУ;
- надає право представництва окремим особам при підписанні процесуальних документів та здійсненні судового захисту інтересів КСУ;
- призначає радників;
- може делегувати частину своїх повноважень одному із Віце-президентів.
Про результати своєї діяльності Президент КСУ звітує на З’їзді КСУ.
4.7.3. У разі неможливості виконувати функції (з причин хвороби, тощо) Президента КСУ його обов'язки виконує один із Віце-президентів КСУ, який затверджується Президією КСУ за поданням Президента КСУ.
Віце-президенти КСУ підпорядковані Президенту КСУ та допомагають йому виконувати поточну роботу.

4.8. Головне управління КСУ.
4.8.1. Організаційно-технічне забезпечення діяльності КСУ, її органів та практичне забезпечення виконання рішень керівних органів КСУ здійснює виконавчий орган - Головне управління КСУ (далі за текстом – ГУ КСУ).
Діяльність ГУ КСУ регулюється положенням, затвердженим Президентом КСУ.
4.8.2. Виконавчий директор ГУ КСУ призначається і звільняється Президентом КСУ та звітує перед ним за діяльність ГУ КСУ.
Виконавчий директор ГУ КСУ бере участь у засіданнях Президентської Ради КСУ, Президії КСУ і має дорадчий голос.
Виконавчий директор ГУ КСУ здійснює організаційно-технічне керівництво роботою ГУ КСУ відповідно до Положення про Головне управління КСУ.

4.9. Постійні комісії КСУ.
4.9.1. У КСУ створені та діють постійні комісії (далі за текстом - комісії), а саме: Племінна комісія; Сертифікатно-виставочна комісія; Комісія зі спорту та робочих якостей; Кваліфікаційна комісія експертів з робочих якостей, спорту та керунгу; Кваліфікаційна комісія експертів з екстер'єру; комісія з моно породних клубів Конфліктно-правова комісія.
4.9.2. Члени постійних комісій КСУ затверджуються Президією КСУ строком на 5 (п’ять) років за поданням голів, обраних з’їздом КСУ.
Заступники постійних комісій КСУ обираються на першому засіданні цих комісій, про що повідомляється (протокольним рішенням) ГУ КСУ.
4.9.3. У разі остаточної неможливості продовження виконання Головою постійної комісії своїх функцій до кінця строку повноважень комісії, у зв'язку зі смертю, довгостроковою хворобою або з інших причин, викладених в особистій заяві, його обов'язки виконує один із членів комісії, обраний цією комісією з наступним затвердженням Президією КСУ.
4.9.4. Засідання комісій КСУ є легітимними, якщо на них присутня більшість їхніх членів. Рішення комісій КСУ вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх членів на засіданні комісій.
У випадку, коли голоси розділяються порівну, голос Голови комісії КСУ є вирішальним.
4.9.5. Голови постійних комісій КСУ звітують про свою діяльність на засіданні Президії, Президентської Ради та З'їзді КСУ.
Діяльність постійних комісій КСУ регулюється положеннями про кожну з них, які затверджуються Президією КСУ. Президія КСУ затверджує зміни до цих положень.

4.10.Ревізійна комісія КСУ.
4.10.1 Ревізійна комісія КСУ (далі за текстом - РК КСУ) є контрольно-ревізійним органом КСУ, який має право перевіряти статутну та фінансову діяльність КСУ, здійснювати контроль за дотриманням етики членами та.
Члени РК КСУ обираються З'їздом КСУ. Голова та заступник голови РК КСУ обираються на засіданні РК КСУ з її членів строком на 5 (п'ять) років.
Член РК КСУ не може входити до складу керівних та виконавчих органів КСУ чи бути керівником місцевого осередку, філії, представництва.
4.10.2. Голова РК КСУ має право брати участь у засіданнях Президентської Ради та Президії КСУ з правом дорадчого голосу.
4.10.3. Діяльність РК КСУ регламентується Положенням про контрольні органи КСУ, що затверджується Президентською Радою КСУ.
Про результати діяльності Ревізійної комісії КСУ звітує на З’їзді КСУ Голова РК КСУ або за його дорученням заступник Голови РК КСУ.

4.11. Інші структурні одиниці КСУ.
4.11.1. За рішенням З’їзду КСУ може створювати інші постійні або тимчасові органи КСУ для виконання функцій, покладених на них З’їздом КСУ.
4.11.2. КСУ може створювати породні клуби за ініціативою власників собак однієї або кількох споріднених порід, як секції КСУ, діяльність яких регулюється положеннями про їхню діяльність, які затверджуються Президією КСУ.

Розділ V
Набуття та припинення членства КСУ.
Права та обов'язки членів КСУ

5.1. Членство в КСУ є фіксованим.
Членами КСУ можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, віком від 18 років, які визнають та виконують цей Статут, статут місцевого осередку, де перебувають на обліку, своєю діяльністю сприяють досягненню мети та здійсненню завдань КСУ, сплачують внески.
5.2. У КСУ є почесне членство, яке регламентується Положенням про почесне членство, затвердженим Президією КСУ. Звання «Почесний член» в КСУ може бути присвоєно члену КСУ за особливо важливі досягнення у справі збереження і поповнення чисельності породних собак, а також громадським діячам, працівникам культури та науки України та інших країн за особливі досягнення в реалізації завдань КСУ.
Почесні члени КСУ обираються Президентською Радою КСУ відкритим голосуванням простою більшістю голосів.
5.3. Вступ до КСУ здійснюється на підставі особистої заяви.
Заява члена КСУ подається до Головного управління КСУ або до місцевого осередку за місцем проживання бажаючої особи.
Рішення про прийняття особи до членів КСУ на підставі особистої заяви приймається:
у разі подання заяви до Головного управління КСУ - Президентом КСУ;
у разі подання заяви до місцевого осередку КСУ - керівником відповідної структурної одиниці КСУ.

5.4. Члени КСУ перебувають на обліку в ГУ КСУ та у місцевих осередках за їх місцем проживання. Керівники місцевих осередків КСУ передають до ГУ КСУ відомості про осіб, які вступили до членів КСУ або припинили членство в КСУ.
5.5. Члени КСУ сплачують внески. Періодичність, розмір та порядок сплати внесків регламентується Положенням про внески, затвердженим Президією КСУ.
5.6. Членство в КСУ припиняється за власним бажанням, шляхом подання письмової заяви до ГУ КСУ, місцевого осередку КСУ за місцем проживання члена КСУ.
5.7. Член КСУ може бути позбавлений членства в КСУ у примусовому порядку за наявності однієї із наступних підстав:
- грубе порушення положень та статуту КСУ, статуту МКФ, статуту місцевого осередку КСУ або законодавства України;
- завдання репутації КСУ своєю діяльністю суттєвої шкоди (матеріальної чи моральної);
- невиконання рішень керівних органів КСУ, місцевих осередків, які були прийняті у межах наданої компетенції;
- жорстоке поводження із собаками;
- несплату внесків протягом року;
- порушення кінологічної етики та загальновизнаних етичних норм.
5.8. Припинення членства у КСУ (за власним бажанням чи в примусовому порядку) тягне за собою одночасне автоматичне виключення відповідної особи зі складу органів управління КСУ або місцевого осередку КСУ, куди її було обрано чи призначено.
5.9. Рішення про примусове позбавлення членства в КСУ може бути оскаржене заявою до Президії КСУ після попереднього розгляду Конфліктно-правовою комісією.
5.10. Виключеним членам КСУ членські внески не повертаються.
5.11. Право вступу до членів КСУ повторно примусово виключений член КСУ набуває не раніше ніж через 6 місяців після прийняття рішення за умови усунення порушень та гарантування недопущення їх повторно. Повторно виключений член КСУ набуває право вступу до КСУ не раніше ніж через 3 календарних роки.
5.12. Член КСУ має право:
- здійснювати діяльність з метою реалізації статутних завдань КСУ;
- обирати та бути обраним до керівних та контрольних статутних органів, постійних комісій КСУ;
- брати участь у конференціях (загальних зборах) місцевих осередків, КСУ, З'їзді КСУ;
- вносити на розгляд керівних органів будь-які питання, пов'язані з діяльністю КСУ, та вживати заходів щодо їх вирішення;
- отримувати інформацію з питань діяльності КСУ;
- подавати пропозиції, заяви до будь-якого органу КСУ, місцевого осередку КСУ;
- при незгоді з рішеннями будь-якого органу або посадової особи КСУ - оскаржувати це рішення у порядку, передбаченому цим Статутом;
- брати участь у засіданнях керівних органів КСУ, місцевих осередків КСУ при розгляді питань, які їх стосуються;
- з власної ініціативи припинити членство в КСУ.
5.13. Член КСУ зобов'язаний:
- дотримуватись положень та статуту КСУ, статуту МКФ та статуту місцевого осередку КСУ;
- сприяти поширенню мети та завдань КСУ;
- брати активну участь у здійсненні статутних завдань та заходів КСУ;
- дотримуватись норм моралі та етики;
- бути відповідальним за якість поголів'я собак, яких він використовує для племінного розведення;
- сплачувати внески;
- виконувати свої обов'язки з гідністю і відповідальністю за чистоту генофонду собак України.
5.14. За активну участь у діяльності КСУ та сприяння розвитку кінології в Україні її члени та інші громадяни можуть заохочуватись, а саме:
- оголошення подяки;
- матеріальне заохочення (преміювання);
- нагородження цінним подарунком;
- нагородження почесною грамотою;
- присвоєння звання почесного члена КСУ.
5.15. Член КСУ має право у письмовій формі оскаржити рішення, дії або бездіяльність будь-якого органу чи посадової особи КСУ, статутних органів місцевого осередку КСУ.
5.16. КСУ співпрацює з громадськими об’єднаннями кінологічного спрямування на підставі угод про співпрацю та взаємодопомогу та Положення про громадські об’єднання кінологічного спрямування, яке затверджується Президією КСУ.
Права та обов’язки громадських об’єднань кінологічного спрямування та їх членів, передбачені цим Статутом та Положенням про громадські об’єднання кінологічного спрямування.


Розділ VІ
Джерела надходження та порядок використання коштів
та іншого майна КСУ, порядок звітності

6.1. КСУ є неприбутковою організацією.
6.2. У власності КСУ можуть бути кошти та інше майно необхідне для виконання її статутних завдань.
КСУ набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або державою в установленому законом порядку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи інших не заборонених законом.
6.3. КСУ також має право на майно та кошти, набуті в результаті підприємницької діяльності, утворених нею в порядку передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств).
6.4. КСУ самостійно володіє, користується та розпоряджається власним рухомим та нерухомим майном, коштами, обладнанням, спорудами, транспортними засобами та іншим майном, набуття якого не забороняється законодавством України.
6.5. Право власності КСУ реалізує З'їзд КСУ. Окремі функції щодо управління майном можуть бути покладені З'їздом КСУ на Президентську Раду, Президента КСУ.
6.6. Кошти КСУ формуються за рахунок:
- вступних, членських, цільових та благодійних внесків членів КСУ;
- благодійних та інших добровільних внесків на культурні та спортивні заходи з собаками, які забезпечують виконання основних статутних завдань з племінного розведення, а також інших коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертв;
- пасивних доходів;
- дотацій та субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі, гуманітарної допомоги;
- надходжень від діяльності, утворених в порядку передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств).
6.7. Кошти та майно КСУ спрямовує на виконання статутних завдань, передбачених статутом КСУ.
6.8. Місцеві осередки КСУ як відокремлені підрозділи, які є юридичними особами, самостійно володіють, користуються та розпоряджаються власним рухомим та нерухомим майном, яке було придбано ними за власні кошти.
КСУ може надавати в оперативне управління, оренду чи в іншому правовому полі, що не передбачає переходу права власності відокремленим підрозділам (місцевим осередкам, філіям, представництвам) своє майно, яке залишається власністю КСУ.
6.9. КСУ та утворені нею юридичні особи в установленому законодавством порядку ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність. КСУ у встановленому порядку подає державним органам декларації про свої фінансові надходження та витрати.
6.10. З метою виконання статутних завдань і цілей КСУ може здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення господарських товариств, госпрозрахункових установ і організацій, заснування підприємств у порядку встановленому законом.
6.11. Кошти та майно КСУ не підлягають розподілу між її засновниками, членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена КСУ, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

Розділ VІІ
Порядок внесення змін до статуту КСУ

7.1. Право внесення пропозицій щодо змін до Статуту КСУ належить кожному члену КСУ.
Процедурний порядок внесення до розгляду таких пропозицій регламентується Положенням про внесення змін до статуту КСУ, що затверджується Президентом КСУ.
7.2. Зміни до статуту КСУ приймаються рішенням З'їзду КСУ, якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 (трьох чвертей) кількості присутніх та зареєстрованих на З'їзді делегатів.
7.3. Зміни, внесені до статуту КСУ, підлягають обов'язковій державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Розділ VІІІ
Порядок припинення діяльності КСУ

8.1. Припинення діяльності КСУ може здійснюватися:
- за рішенням З’їзду КСУ шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого ж статусу;
- за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.
8.2. Рішення З’їзду КСУ про припинення діяльності КСУ шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого ж статусу приймається З'їздом КСУ, якщо за нього проголосувало більше 3/4 (трьох чвертей) присутніх та зареєстрованих на ньому делегатів.
Припинення діяльності КСУ як юридичної особи розпочинається, а ліквідаційна комісія набуває повноважень з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису щодо рішення про саморозпуск або реорганізацію.
Після реорганізації КСУ майно та кошти передаються її правонаступнику.
Після прийняття рішення З'їздом КСУ про саморозпуск КСУ З'їзд створює ліквідаційну комісію для проведення припинення діяльності КСУ.
8.3. Припинення діяльності КСУ передбачає припинення членства в КСУ та припинення діяльності її відокремлених підрозділів (місцевих осередків та філій, представництв).
8.4. У випадку припинення діяльності КСУ шляхом саморозпуску всі питання щодо використання майна та коштів КСУ вирішуються ліквідаційною комісією, створеною на З'їзді КСУ.
Ліквідаційна комісія після задоволення усіх законних вимог кредиторів вирішує питання про кошти та майно КСУ, які не можуть при цьому перерозподілятись між членами КСУ, і передаються на підставі рішення іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню відповідного виду, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.
8.5. Примусовий розпуск КСУ здійснюється на підставі рішення суду в порядку та на умовах, передбачених законом. Якщо рішення про ліквідацію КСУ прийняте в судовому порядку, усі майнові, фінансові та інші питання пов'язані з її ліквідацією, вирішуються відповідно до рішення суду.